Les platges i costes

L'Albufera compta amb una extensa línia de costa sorrenca de 31 quilòmetres que, en gran part, ha estat profundament alterada per processos urbanístics, projectes que encara avui amenacen de tant en tant amb reduir aquest valuós espai. El litoral de l'Albufera es caracteritza per l'homogeneïtat de la seua estructura, interrompuda únicament per les diferents goles o canals de desguàs i pel cap de Cullera i la serra de les Raboses al sud. Els problemes derivats de l'erosió litoral, com a conseqüència de la pèrdua d'aportacions de sediments i l'efecte barrera del port de València, donen lloc a la reducció de les platges al llarg de tot l'espai protegit.

Un projecte de:

Fundació Assut